Usługi

Nasze

Usługi

Inwentaryzacje powykonawcze inwestycji

Tyczenie obiektów budowlanych

Pomiary geodezyjne

Wykonywanie map

Sporządzanie dokumentacji odbiorowych

Pomiar kubatur

– inwentaryzacje budynków

– inwentaryzacje przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i ciepłowniczych

– inwentaryzacje sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i ciepłowniczych

– geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektów budowlanych takich jak:

    1. budynki jednorodzinne
    2. hale
    3. ogrodzenia
    4. wiaty


– tyczenie sieci i przyłączy do tych obiektów

– pomiary przemieszczeń i odkształceń

– pomiary powierzchni obiektów nieregularnych (grunty, polbruki, asfalt)

– wykonywanie map do celów projektowych pod inwestycje

– aktualizacja treści map porozbiórkowych 

– sporządzanie dokumentacji aktualizującej ewidencję gruntów i budynków 

– wpisy do dzienników budowy

– sporządzanie „Informacji Uprawnionego Geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego”

– wykonywanie zestawień i obmiarów

– pomiar objętości mas ziemnych